CIALIS 20 mg 8 film tablet Kullanmadan �nce.
CIALIS’i a�a��daki durumlarda KULLANMAYINIZ.
� Tadalafil veya CIALIS’in i�inde yer alan di�er maddelerden herhangi birine kar�� alerjiniz (a��r� hassasiyet) varsa.
� Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit i�eren ila�lar kullan�yorsan�z. Bu grup ila�lar (nitratlar), g���s a�r�s� (anjina pektoris) tedavisinde kullan�lmaktad�r. CIALIS’in bu ila�lar�n etkilerini art�rd��� g�sterilmi�tir. E�er herhangi bir formda nitrat kullan�yorsan�z veya emin de�ilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
� Ciddi kalp rahats�zl���n�z varsa ya da kalp krizi ge�irdiyseniz.
� Tansiyonunuz �ok d���kse ya da kontrol alt�na al�namam�� y�ksek tansiyonunuz varsa.
� G�z felci olarak da tan�mlanan non-arteritik anterior iskemik optik n�ropati (NAION) nedeniyle g�rme kayb�n�z olduysa.
CIALIS’i a�a��daki durumlarda D�KKATL� KULLANINIZ.
Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yapt���ndan, kalp hastal��� olan hastalarda olas� bir risk ta��r. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
A�a��daki nedenler, CIALIS’in sizin i�in de neden uygun olmayabilece�ini g�steren nedenlerdir. E�er bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilac� almadan �nce doktorunuz ile konu�unuz:
� K�rm�z� kan h�crelerinin anormalli�i (orak h�cre anemisi), kemik ili�i kanseri (multipl miyelom), kan h�crelerinin kanseri (l�semi) veya peniste bi�im bozuklu�unuz varsa.
� Ciddi karaci�er probleminiz varsa.
� Ciddi b�brek rahats�zl���n�z varsa.
Bel ve le�en kemi�inin i�indeki olu�umlar� ilgilendiren cerrahi giri�im (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etraf�ndaki baz� dokularla birlikte al�nmas� olarak tan�mlanan sinirin korunmad��� radikal prostatektomi ge�iren hastalarda CIALIS’in etkili olup olmad��� bilinmemektedir.
G�rmede ani azalma ya da g�rme kayb� ya�ad�ysan�z, CIALIS kullanmay� b�rak�n�z ve derhal doktorunuza ba�vurunuz.
Bu uyar�lar ge�mi�teki herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse l�tfen doktorunuza dan���n�z.
CIALIS, kad�nlar�n kullan�m� i�in tasarlanmam��t�r.
CIALIS’in yiyecek ve i�ecek ile kullan�lmas�
CIALIS’i a� veya tok karn�na kullanabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullan�m�n�n etkileri i�in b�l�m 3’e bak�n�z.
Ara� ve makina kullan�m�
Klinik ara�t�rmalarda CIALIS kullanan erkeklerin baz�lar�nda ba� d�nmesi bildirilmi�tir. Bu nedenle, ta��t veya makine kullanmadan �nce ila�lara kar�� nas�l bir tepki g�sterdi�inizi bilmeniz gerekir.
CIALIS’in i�eri�inde bulunan baz� yard�mc� maddeler hakk�nda �nemli bilgiler.
CIALIS, laktoz i�ermektedir. E�er daha �nceden doktorunuz taraf�ndan baz� �ekerlere tolerans�n�z�n bulunmad��� s�ylenmi�se, bu t�bbi �r�n� almadan �nce doktorunuzla temasa ge�iniz.
Di�er ila�lar ile birlikte kullan�m�
�zellikle nitratlarla tedavi g�r�yorsan�z doktorunuzu veya eczac�n�z� bilgilendirmeniz �ok �nemlidir ��nk� nitratlarla birlikte CIALIS kullanmamal�s�n�z.
Alfa blok�r olarak adland�r�lan ila�lar, bazen y�ksek tansiyon ve b�y�m�� prostat tedavisinde kullan�l�r. Bunlardan herhangi biri i�in tedavi g�r�yorsan�z ya da y�ksek tansiyon i�in ba�ka ila�lar kullan�yorsan�z doktorunuzu bilgilendiriniz.
CYP3A4 ad� verilen bir enzimi etkisiz hale getiren ila�lar (�rne�in ketokonazol veya HIV tedavisi i�in proteaz inhibit�rleri) kullan�yorsan�z, yan etkilerin s�kl��� artabilir.
E�er doktorunuz kullanamayaca��n�z s�ylediyse, di�er ila�lar ile birlikte CIALIS kullanmay�n�z.
E�er, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsan�z, CIALIS’i di�er ila�lar ile birlikte kullanmay�n�z.
E�er re�eteli yada re�etesiz herhangi bir ilac� �u anda kullan�yorsan�z veya son zamanlarda kulland�n�z ise l�tfen doktorunuza veya eczac�n�za bunlar hakk�nda bilgi veriniz.