Cialis 20 mg 4 Tablet

Cialis 20 mg 4 Tablet Endikasyonlarэ

Cialis 20 mg; sertleюme bozukluрunun (erektil disfonksiyon) tedavisinde endikedir.

Cialis 20 mg 4 Tablet Yan Etkileri

Gцz aрrэsэ veya kэzarэklэрэ, gцz kapaklarэnэn юiюmesi, yьzьn юiюmesi, gцrmede bulanэklэk, dцkьntь ve kurdeюen dahil olmak ьzere alerjik reaksiyon, 4 saatten daha uzun devam eden aрrэlэ sertleюme, gцрьs aрrэsэ, bayэlma, tek veya her iki gцzde gцrme yeteneрinde kэsmi, ani, kalэcэ veya geзici azalma ya da gцrme kaybэ.

Bu yan etkiler зok ciddi olup derhal doktorunuza bildirmeli ya da en yakэn hastanenin acil bцlьmьne gitmelisiniz.

Hipotansiyon, hipertansiyon, kalbin hэzlэ atmasэ.

Bu yan etkilerde ciddidir. Acil tэbbi mьdahale gerekebilecek bu durumlarэ hemen doktorunuza bildirin ya da acil servise baюvurun.

Hazэmsэzlэk ve baю aрrэsэ.

Yьzde kэzarma, burun tэkanэklэрэ, karэn, sэrt veya kas aрrэsэ, mide iзeriрinin yemek borusuna gelmesi (reflь), baю dцnmesi, зarpэntэ hissi.

Burun kanamasэ ve aюэrэ terleme.

Kalp krizi ve felз bildirimleri: Cialis 20 mg ilacэ kullanan erkeklerde kalp krizi ve felз bildirimi yapэlmэюtэr. Bu rahatsэzlэklarэn gцrьldьрь kiюilerin tamamэnda olmamak ьzere зoрunda Cialis 20 mg kullanmadan цnce de kalp rahatsэzlэрэ vardэr. Oluюan bu rahatsэzlэklarэn ilaз kullanэmэyla ilgili olup olmadэрэnэ tespit edilememiюtir.

Geзici hafэza kaybэ, ciddi deri dцkьntьleri, iюitmede ani azalma ya da kayэp, nцbetler, gцze kan akэюэnэ etkileyen bazэ bozukluklar, ani kalp durmasэ sonucu цlьm, dьzensiz kalp atэюэ ve kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geзici gцрьs aрrэlarэ.

Cialis 20 mg 4 Tablet Kullanэmэ

Cialis 20 mg’э doktorunuzun цnerdiрi dozda ve юekilde kullanэnэz. Cialis’i cinsel aktiviteye baюlamadan yarэm saat цncesine kadar alabilirsiniz. Cialis kullanэldэktan sonra 36 saat sonrasэna kadar etkili olabilir. Cinsel dьrtь olmadan Cialis’in sertleюme sorununuza etki etmeyeceрini bilmeniz gerekir. Bu nedenle цn cinsel aktivite ile uyarэlmanэzэ ve Cialis’in etkiye geзmesini saрlayэnэz.

Alkol kullanэmэ geзici olarak tansiyonunuzu yani kan basэncэnэ dьюьrebilir. Cialis 20 mg kullandэysanэz veya kullanmayэ dьюьnьyorsanэz fazla alkol almaktan kaзэnmalэsэnэz. Kandaki alkol oranэnэn yьzde 0.08 promil ya da halk arasэnda bilinen tabiriyle 8 promil veya daha fazla olmamasэ uygundur.

Cialis 20 mg 4 Tablet Fiyatэ

Cialis 20 mg 4 Tablet, ilaз fiyatэ: Tьrkiye Cumhuriyeti Saрlэk Bakanlэрэ’na baрlэ ЭEGM (TЭTCK) tarafэndan 4 Mart 2016 tarihi itibariyle aзэklanan KDV dahil satэю fiyatэ 136.54 TL dir. Lilly Эlaз firmasэ tarafэndan satэюa sunulan 8699673098111 barkod numaralэ bu ilaз Orijinal/Jenerik sэnэflandэrmasэnda Orijinal ilaз sэnэfэndadэr.

Cialis 20 mg 4 Tablet Etkin Maddesi

Cialis 20 mg 4 Tablet ilacэnэn etkin maddesi olan Tadalafil, orjinal ismiyle Tadalafil maddesinin Milli Tэp Kьtьphanesi kayэt numarasэ (CAS No) 171596-29-5 olup, molekьl aрэrlэрэ 389.40396 g/mol, formьlь ise C22H19N3O4 dir. Tadalafil maddesinin hamilelik / gebelik kategorisi B’dir, bu etkin madde bulunan ilaзlar aрэz yoluyla alэnэr.

Cialis 20 mg 4 Tablet Эlacэnэn Kategorisi

Ьrogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonlarэ – Ьrolojik Эlaзlar – Diрer Ьrolojik Эlaзlar – Erektil Disfonksiyon – Эktidarsэzlэk Эlaзlarэ – Tadalafil

Cialis 20 mg 4 Tablet Uyarэlar

ilaз tr uyarэsэ: Hiзbir ilacэ doktorunuza ya da eczacэnэza danэюmadan kullanmayэnэz. Unutmayэnэz ki, internet sitelerinde ilaзlar hakkэnda verilen bilgiler, bir uzmanэn sizi muayene ederek vereceрi reзetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Cialis 20 mg 4 Tablet kullananlar veya diрer kiюiler ilaз hakkэnda yorum yapamaz.